images/looogo.png

خدمات درمانی و دارویی


  • هماهنگی با برخی پزشکان عمومی و متخصص و آزمایشگاه ها جهت ویزیت بصورت پرداخت هزینه تا سقف معین
  • هماهنگی با داروخانه جهت دریافت دارو بصورت پرداخت هزینه تا سقف معین
  • هماهنگی با بینایی سنجی جهت ویزیت و دریافت عینک با تخفیف بویژه
  • جذب کمک نقدی جهت بخشی از تامین هزینه پیوند کلیه و یا شیمی درمانی مددجویان بیمار
  • پرداخت مبلغی بصورت ماهیانه جهت کمک هزینه درمان به برخی از مددجویان  • طبق هماهنگی های صورت پذیرفته تا پایان سال 1396 با پزشکان محترم شهر تعداد 204 معرفی نامه به پزشک وآزمایشگاه های مختلف تحویل مددجویان بیمار گردیده و در حال حاضر 25 مورد مددجو که مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشند و نیاز به هزینه درمان می باشند.

    تشکر و سپاس از خیر محترمی که مبلغی را به داروخانه خاص در سطحشهر پرداخت می نماید تا مددجویان بیمار ما جهت دریافت دارو به داروخانه موردنظر معرفی و داروی خود را دریافت نمایند.

    Top