images/looogo.png

مسکن


  • هماهنگی با شهرداری جهت صدور پروانه با تخفیف ویژه برای مددجویان بویژه مددجویان بهزیستی
  • هماهنگی با سازمانهای برق، آب و گاز جهت تحویل کنتور با تخفیف ویژه
  • جذب کمک نقدی جهت تعمیر مسکن مددجویان
  • جذب کمک غیر نقدی جهت تامین مصالح مورد نیاز ساخت ویا تعمیر مسکن با تخفیف ویژه  • در سال 1396 ، 20 مورد درخواست تعمیر منزل و انشعابات آب و برق وگاز داشتیم که تا آنجائیه امکان داشت برای رفع مشکل اقدام نمودیم.

    Top