images/looogo.png

باقیات الصالحات

این گروه افرادی هستند که از زمستان سال 1386 تعهد اخلاقی به یکدیگر دادند که در زمان فوت هر یک از اعضاء ، مابقی اعضا فرد متوفی را در شب اول قبر با نماز لیلة الدفن یا نماز وحشت و در صورت تمايل يك شبانه روز نماز قضا او را ميهمان نمايند و از خداوند متعال تقاضای غفران اورا دارند. در حال حاضر در دهمین سال تشکیل گروه باقیات 488 نفرعضو دارد. اعضا عضو شده در گروه باقیات مبلغی را بصورت اهدایی به مددجویان و نیازمندان یاس پرداخت می نمایند. در صورت عضویت شما نیز می توانید در این امر خیر شرکت فرمایید.

پرداخت مبلغ ماهیانه عضویت به شرح ذیل می باشد:

  • مبلغ 1000 تومان
  • مبلغ 5000 تومان
  • مبلغ 10،000 تومان و ...
  • Top