images/looogo.png

جذب حامی


افرادی که تمایل و توان مالی جهت حمایت و سرپرستی فرزندان خانواده های ایتام و بدسرپرست را دارا می باشند، شناسایی شده و پس از تایید و توافق طرفین مبنی بر حمایت ، بعنوان حامی مجموعه را همراهی می نمایند.

حمایت از یک کودک نیازمند امروز، توانمندسازی او برای فردای بهتر و ذخیره آخرت برای شما.

Top