images/looogo.png

سهام شرکت تعاونی یاس کبود


یکی از عمده ترین اهداف تاسیس شرکت تعاونی بانوان گل یاس کبود ایجاد اشتغال بخصوص برای زنان سرپرست خانوار می باشد.

افراد خیّر و نیک اندیش با خرید سهام نسبت به افزایش سرمایه شرکت تعاونی کمک می نمایند .

ضمن حفظ و افزایش سرمایه خود در ایجاد اشتغال در کارگاه های خیاطی ، تولید سبزی تازه ، خشک فریزری ، کاموا بافی یاری می رسانند و با خرید محصولات تولیدی شرکت تعاونی و سایر مواد از فروشگاه سود حاصله در موسسه خیریه یاس کبود هزینه میگردد و با آموزش در کارگاه کاموا بافی دستی و ماشینی زمینه کار درمانی برای رفع بیماری افسردگی و ایجاد اشتغال برای آنها در منازل را فراهم آورده است.

Top