images/looogo.png

تهیه جهیزیه و سیسمونی

  • جذب کمک نقدی و غیر نقدی جهت ارائه کمک هزینه سیسمونی و جهیزیه
  • در سال 1396، 13 مورد درخواست سیسمونی که تنها قادر به تامین ملزومات سیسمونی این موارد شدیم.

    در سال 1396، 24 مورد درخواست جهیزیه که قادر به تامین 8 مورد کمک هزینه جهیزیه شدیم و همچنین 15 مورد اسباب و رختخواب برای نوعروسان تهیه گردید.

    نیکوکار گرامی شما میتوانید لوازم منزل خود که غیرقابل استفاده وبرای نوعروسان ما رهشگا است به موسسه اهداء نمایید تا به دست نوعروسان نیازمند برسانیم.

    Top