images/looogo.png

خدمات درمانی و دارویی


  • هماهنگی با برخی پزشکان عمومی و متخصص و آزمایشگاه ها جهت ویزیت بصورت پرداخت هزینه تا سقف معین
  • هماهنگی با داروخانه جهت دریافت دارو بصورت پرداخت هزینه تا سقف معین
  • هماهنگی با بینایی سنجی جهت ویزیت و دریافت عینک با تخفیف بویژه
  • جذب کمک نقدی جهت بخشی از تامین هزینه پیوند کلیه و یا شیمی درمانی مددجویان بیمار
  • پرداخت مبلغی بصورت ماهیانه جهت کمک هزینه درمان به برخی از مددجویان

  • Top